Ledarutveckling

Att kunna leda sig själv är en bra utgångspunkt för att kunna leda andra. Genom att du utvecklar dig själv i ditt ledarskap kommer du att bidra till andras utveckling. I chefsrollen är du ofta ensam. Att ha en samtalspartner som du känner förtroende för är nödvändigt.

Vi arrangerar olika ledarutvecklingsprogram allt ifrån individuella samtal, med det fokus som chefen/ledaren har behov av, till utbildningsprogram/seminarier i grupper. Exempel på seminarier: kris- och stresshantering, utvecklingssamtal, svåra samtal, kortare eller längre utvecklingsprogram för individuell ledarutveckling.

De olika samtals- och utbildningsinsatserna sker alltid i dialog och skräddarsys efter individuella behov, eller efter gruppens/organisationens utvecklingsbehov.

Bli en i gänget. Om att byta arbetsgrupp.

Fokus personaltidning,  februari 2011

Att byta arbetsgrupp, oavsett om du själv valt det eller inte, kan upplevas stressande. Har man själv varit delaktig och kunnat välja sin nya position så underlättar det i processen. Men oavsett hur delaktig man själv varit känner sig många stressade inför förändringen. Det handlar om rädsla inför det okända. Att lämna sina arbetskollegor för en ny grupp innebär att man måste hitta sin roll i en arbetsgrupp som har vissa förväntningar på en. Hur väl en person lyckas med detta har med en rad faktorer att göra, t ex hur väl förberedd man är och hur väl förberedd arbetsgruppen är.